privacy

ga terug

PRIVACY-VERKLARING

Bedrijf: CONTRACT EN PROJECT FURNITURES NV

Contactgegevens:

Contract en Project Furnitures nv (afgekort ‘C&P Furniture’ nv)
Langendijkstraat 3
3690 Zutendaal

Tel: +32 89 61.27.51
Fax: +32 61.44.17
www.cp.furniture
info@cp.furniture

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen: C&P Furniture nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@cp.furniture

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming:
Mevrouw Sofie Pellens

Persoonsgegevens die wij verwerken: C&P Furniture nv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt, alsook omwille van onze wettelijke verplichtingen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
C&P Furniture nv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
- om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
- ter behartiging van de belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
- voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
- voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: C&P Furniture nv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden: C&P Furniture nv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

C&P Furniture nv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C&P Furniture nv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar :
C&P Furnitures nv
Langendijkstraat 3
3690 Zutendaal

Of per mail: info@cp.furniture

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

C&P Furniture nv houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat C&P Furniture nv gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

C&P Furniture nv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be
gepinned!

bekijk op je moodboard