algemene voorwaarden

ga terug

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden C&P Furnitures nv

Artikel 1: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van C&P Furnitures, en alle afgesloten verkopen tussen C&P Furnitures en haar klant. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van C&P Furnitures en deze te hebben aanvaard. Alle andere voorwaarden of afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien schriftelijk door C&P Furnitures bevestigd.

Artikel 2: Bestellingen – order bevestigingen

De offertes van C&P Furnitures zijn slechts bindend, indien ze door haar werden ondertekend, en blijven na ondertekening 1 maand geldig, tenzij anders vermeld. De overeenkomst komt tot stand op het ogenblik, dat C&P Furnitures de bestelling schriftelijk bevestigt. Alle prijzen zijn netto zonder kortingen, excl BTW. Behoudens anders overeengekomen, is een voorschot van 30 % betaalbaar bij de bestelling en het saldo contant bij de levering, of per bankoverschrijving vóór de levering. Onterechte betalingskorting wordt nagevorderd. Volgens deze voorwaarden wordt een bestelling pas in productie genomen na ontvangst van het gevraagde voorschot.

Artikel 3: Leveringstermijnen

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. De vermelde leveringstermijn wordt zo accuraat mogelijk gegeven. Overschrijding van deze opgegeven termijn geeft de koper niet het recht het order te annuleren of schadevergoeding van C&P Furnitures te vorderen. Indien de klant de levering later dan bevestigd wenst te ontvangen, moet dit ten laatste 2 weken vóór de geplande leveringsdatum, schriftelijk aan C&P Furnitures gemeld worden. Bij nalaten deze termijn in acht te nemen, wordt er een vergoeding voor opslagkosten aangerekend van 0,5 % van het faktuurbedrag met een minimum van 35 EUR, per begonnen week, dat het artikel bij C&P Furnitures opgeslagen blijft. Bij afhaling worden de goederen geacht geleverd en aanvaard te zijn zodra door de klant geladen.

Artikel 4: Annulatie

Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van de bestelling, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % van de verkoopprijs van de goederen excl. BTW – behoudens bewijs van hogere schade. Indien de uitvoering of voorbereiding van de bestelling is aangevat, bedraagt de schadevergoeding 100 % van de verkoopprijs. Betaalde voorschotten worden verrekend.

Artikel 5: Fakturen en betaling

Protest tegen de faktuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na de faktuurdatum en schorst de eisbaarheid van de fakturen niet. Gedeeltelijk protest is slechts geldig mits betaling van het niet-betwiste gedeelte. De faktuurbedragen blijven opeisbaar op de vervaldag van de faktuur. Het melden van klachten geeft de klant niet het recht om de betaling gedeeltelijk of volledig uit te stellen, de bestelling of levering te annuleren. Bij niet-betaling van de faktuur binnen de gestelde termijn wordt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het faktuurbedrag verhoogd met 12 % nalatigheidsintresten en eveneens verhoogd met een forfaitaire schade vergoeding van 10 % op het verschuldigde faktuurbedrag, met een minimum van 250 EUR, onverminderd de gerechtskosten. Alle juridische kosten voor het innen van deze bedragen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 6: Klachten

De klant dient op het ogenblik van de levering, de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst, de goederen onmiddellijk te controleren (hoeveelheid, staat, kwaliteit, conformiteit etc). Eventuele zichtbare gebreken moeten op de leveringsbon worden vermeld. Klachten over niet bij de levering zichtbare gebreken, dienen schriftelijk, duidelijk omschreven binnen 3 dagen na levering bij C&P Furnitures te worden ingediend. Bij gebreke hieraan worden de goederen onherroepelijk geacht te zijn geïnspecteerd en aanvaard door de klant. Klachten wegens niet zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht, op voorwaarde dat de verkochte goederen nog niet in gebruik zijn genomen door de klant. Indien de klacht tijdig en gegrond is, zal de aansprakelijkheid van C&P Furnitures beperkt worden tot de kosteloze vervanging of herstelling van de goederen die gebrekkig blijken te zijn.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

C&P Furnitures verleent garantie op het materiaal en de constructie volgens de algemene voorwaarden van de desbetreffende fabrikant, behalve indien enig defect het gevolg is van onjuist gebruik, nalatigheid van de klant of normale slijtage. In geval enig defect onder voorafgaande garantieclausule valt, is C&P Furnitures uitsluitend gehouden om, volgens haar keuze, onderdelen of het betreffende artikel te herstellen of te vervangen. C&P Furnitures kan niet aansprakelijk gesteld worden voor andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van C&P Furnitures tot volledige betaling van alle verschuldigde hoofdsommen, intresten, forfaitair schadebeding en gerechtskosten. Zolang C&P Furnitures volgens deze clausule het eigendomsrecht behoudt, blijft de klant aansprakelijk voor het in goede staat houden van de betrokken goederen, en mag hij deze niet verkopen of anderzijds bezwaren. Het risico op beschadiging of verlies van de goederen, gaat over op de klant zodra deze bij hem zijn afgeleverd. De klant verklaart uitdrukkelijk dat het eigendomsvoorbehoud hem bekend is en tussen partijen overeengekomen sedert uiterlijk het ogenblik van de levering. Tijdens deze periode behoudt C&P Furnitures zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde goederen terug te eisen, waar zij zich ook bevinden, waarbij de klant verplicht is alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 1 000 EUR per dag.

Artikel 9: Ontbinding

Onverminderd haar recht op schadevergoeding is C&P Furnitures, ingeval van niet betaling van fakturen op de vervaldag, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt, dan wel onder curatele wordt gesteld, gerechtigd, alle verdere leveringen stop te zetten, ofwel de overeenkomst van rechtswege te ontbinden door de loutere verzending van een aangetekende brief. De stopzetting of ontbinding door C&P Furnitures kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevordering in hoofde van de klant.

Artikel 10: Overmacht

Wanneer C&P Furnitures ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt zij zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Onder overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis waar C&P Furnitures of één van haar leveranciers, redelijkerwijs geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot onderbrekingen in het vervoer, telecommunicatieproblemen, brand, stakingen, of andere tekortkomingen.

Artikel 11: Geschillen

Alle verkoopsovereenkomsten tussen partijen, evenals deze algemene verkoopsvoorwaarden, worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

gepinned!

bekijk op je moodboard